کارآزمایی بالینی درمان عفونت زخم اسینتوباکتر، سودوموناس و استافیلوکوک بوسیله باکتریوفاژهای اختصاصی موفق اعلام شد.
شرکت تکنوفاژ پرتغال اعلام کرد: نتایج کارآزمایی فاژدرمانی نشان داد، عفونت زخم بیماران بدون هیچگونه عوارضی، به‌طور چشمگیری بهبود یافته‌ است.

گروه واکسوژن تحقیقات متعددی در خصوص درمان عفونت مقاوم به آنتی‌بیوتیک بوسیله باکتریوفاژهای اختصاصی انجام داده است.

با ما تماس بگیرید.

Vaxogen.ir