درمان سرطان پانکراس

 

برررسی محققان آمریکایی نشان می دهد
سلول سرطان پانکراس ۷۰۰ مرتبه‌ بیشتر از سلول های غیر سرطانی توسط ویروس های ضد سرطان کشته می شوند.

گروه واکسوژن برنامه جامعی در خصوص درمان سرطان پانکراس بوسیله ويروس بهینه شده ضد سرطان دارد.

Vaxogen.ir