پزشکان آمریکا در یک مطالعه بالینی موفق به کنترل سرطان کلورکتال دارای متاستاز

پزشکان آمریکا در یک مطالعه بالینی موفق به کنترل سرطان کلورکتال دارای متاستاز، بوسيله ويروس ضد سرطان گردیدند.
تصاویر سی تی اسکن کبد بیمار در زمانهای ۲۱ روز، ۴ ماه و ۱۳ ماه پس از تجويز ویروس ضد سرطان بخوبی کاهش قابل توجه تومورها را نشان می دهد.

گروه واکسوژن برنامه جامعی در خصوص سرطان کلورکتال بوسيله ويروس های بهينه شده ضد سرطان دارد.

Vaxogen.ir