بیمارستان های فعال در زمینه درمان سرطان بوسیله ویروس های هوشمند

صدها بیمارستان در جهان در زمینه درمان سرطان بوسیله ویروس های بهینه شده فعالیت می نمایند
در ذیل اسامی برخی از بیمارستها آورده شده است.

Docrates Cancer Center, specialized hospital, Uusimaa, Helsinki ... ویروس درمانی سطان پیشرفته در بیمارستان هلسینکی فنلاند
NCT01598129

سرطان ریه