درمان مایکوباکتریوم بوسیله فاژدرمانی

با همکاری ۲۸ مرکز درمانی و ۶ کشور بزرگ توانمندی باکتریوفاژهای اختصاصی مایکوباکتریوم در بیماران مبتلا بررسی گردید.
در بین ۲۰ بیمار اين مطالعه ۱۱ بیمار بهبود پیدا نمودند.
گروه واکسوژن برنامه ریزی جامعی در خصوص کنترل عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک بوسیله فاژهای اختصاصی نموده است.
برای اطلاعات بیشتر به سايت vaxogen.ir و یا کانال های اختصاصی واکسوژن مراجعه‌ نمایید.