شرکت Viralytics استرالیا که یک ویروس ضد سرطان پوست طراحی نموده بود توسط شرکت Merck خریداری شد.

شرکت Viralytics استرالیا که یک ویروس ضد سرطان پوست طراحی نموده بود توسط شرکت Merck خریداری شد.
این قرارداد بزرگترین فروش یک محصول بیوتکنولوژی در تاریخ استرالیا است.