تلقیح یک ویروس ضد سرطان در مرکز تحقیقات جراحی مغز بوستون آمریکا

تلقیح یک ویروس ضد سرطان در مرکز تحقیقات جراحی مغز بوستون آمریکا
در ۴۱ بیمار تومور مغزی
باعث افزایش دو برابری طول عمر بيماران گردید.

پس از انتشار نتایج این مطالعه FDA با بررسی سریع و ویژه این ویروس بعنوان کمک به درمان تومور مغزی موافقت نمود