کنترل تومور پوست بوسیله تلقیح ویروس

در بررسی بالینی که در پنسیلوانیا آمریکا انجام شده است تلقیح ویروس ضد سرطان در تومور ناحیه پوست باعث بهبود کامل آن شده است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، 22 روز بعد از تلقیح ویروس محل تومور دچار نکروز شده و 75 روز پس از تلقیح ویروس تومور بطور کامل بهبود یافته است.