کمک به درمان سرطان گوارش به کمک ویروس ضد سرطان

علی رغم پیشرفت های مختلف در درمان بیماری سرطان
درمان سرطان دستگاه گوارش بسیار مشکل است
پزشکان کالیفرنیا آمریکا موفق شدند با استفاده از ویروس بهینه شده ضد سرطان در 21 بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته پانکراس، بیماری سرطان را در 10 بیمار کاهش یا کنترل نمایند.