کمک به درمان سرطان پانکراس

افزایش قابل توجه میزان بقای بیماران سرطان پانکراس پس از تجويز یک ویروس طراحی شده در ماساچوست آمریکا

احتمال زنده ماندن بیماران دارای سرطان پانکراس پس از ۲ سال در گروه کنترل با درمان استاندارد کمتر از ۱۷ درصد است ولی در گروه دریافت کننده‌ ویروس ضد سرطان بیش از ۶۲ درصد بیماران پس از ۲ سال در حال زندگی بودند.