ابراز تاسف یک پزشک کانادایی از عدم کارایی آنتی بیوتیک

دکتر ماریسا آزاد متخصص عفونی بیمارستان اوتا کانادا در پیامی از مقاومت آنتی بیوتیک در یک بیمار و عدم ک.ارایی داروهای ابراز تاسف کرده است.

این پزشک متخصص خواستار ارائه راهکارهای جدید در زمان مقاومت های آنتی بیوتیکی شده است.

یک راهکار مهم در زمان مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده از باکتریوفاژهای اختصاصی است.

گروه واکسوژن با همکاری متخصصان و محققان پیگیر راه اندازی سیستم فاژدرمانی در کشور است.

WWW.VAXOGEN.IR