درمان بوسیله ویروسهای هوشمند

تا کنون هزاران بیمار که به درمان هاى استاندارد پاسخ نداده اند در کشورهاى پیشرفته جهان توسط ویروس های هوشمند درمان شده اند.

 شما مى توانيد نتایج این بررسی ها را در بیماران سرطان های مقاوم به درمان را در این بخش مشاهده نمایید.