یک باکتری خاص اثر شیمی درمانی در درمان سرطان را خنثی می‌کند.

ساینس دیلی: محققان در یک آزمایش به طور تصادفی دریافتند یک باکتری خاص اثر شیمی درمانی را خنثی می‌کند.
مطالعات نشان می دهد حضور این باکتری در تومورهای لوزالمعده مانع از اثربخشی شیمی درمانی می‌شود.

محققان با بررسی 113 نمونه تومور پانکراس دریافتند 76 درصد از نمونه حاوی باکتری گروه Gammaproteobacteria است. بر اساس نتایج این پژوهش، این باکتریها می توانند داروهای شیمی درمانی را متابولیزه و بی اثر کنند.
محققان احتمال می‌دهند استفاده از آنتی‌بیوتیک به همراه شیمی درمانی در درمان سرطان کشنده لوزالمعده می‌تواند موثر باشد.

لینک مقاله:
http://www.zmescience.com/medicine/bacteria-defend-against-chemo/