کنترل تومور کولون توسط ویروس ضد سرطان

در یک مطالعه بالینی در آمریکا، تلقیح ویروس ضد سرطان در یک بیمار دارای سرطان پیشرفته کلون، باعث بهبود تومورشده است.

همانطور که در تصویر CT  مشخص شده، 28 روز بعد از تلقیح ویروس سلولهای سرطانی ناحیه کلون دچار نکروز شده و بطور مشخصی سلولهای التهابی در محل تومور  وجود دارند.