کنترل تومور پوستی ناشی از متاستاز سرطان سینه

در یک مطالعه بالینی در آمریکا، تلقیح ویروس ضد سرطان داخل تومورهای پوست که از سرطان سینه متاستاز داده، باعث بهبود کامل آن شده است

همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، 28 روز بعد از تلقیح ویروس سلولهای سرطانی دچار نکروز شده و ناحیه توموری بطور مشخصی محدود می گردد.