ویروس ها به کمک درمان سرطان می آیند

به گزارش کانال خبرگزاری آفا

تعدادی از محققان كشورمان با طراحی ويروس ضد سرطان از آنها برای کنترل سلول های سرطانی استفاده نموده اند.

ویروس ها بصورت هوشمند و انحصاری وارد سلول سرطانی شده و آنها را از بين می برند.

عملکرد درمانی ویروس های ضد سرطان در بيماران امیدوار کننده بوده است.

همزمان محققان ایرانی ويروس بهینه شده جهت کنترل سرطان پانکراس طراحی نموده  که توانمندی حذف سلول های سرطانی را دارد.

ویروس ضد سرطان که براساس واکسن استاندارد طراحی شده، بدون ایجاد بیماری‌ قابلیت حذف اختصاصی سلول های سرطانی را دارد.

این محصول بزودی در بیماران جهت کمک به کنترل سرطان پانکراس ارزیابی می‌شود.