ویروس ها به کمک درمان سرطان می آیند

🔹 تعدادی از محققان كشورمان با طراحی ويروس ضد سرطان از آنها برای کنترل سلول های سرطانی استفاده نموده اند.
🔹 ویروس ها بصورت هوشمند و انحصاری وارد سلول سرطانی شده و آنها را از بين می برند.
🔹 عملکرد درمانی ویروس های ضد سرطان در بيماران امیدوار کننده بوده است.

سرطان تخمدان
🔹 همزمان محققان ایرانی ويروس بهینه شده جهت کنترل سرطان پانکراس طراحی نموده که توانمندی حذف سلول های سرطانی را دارد.
🔹 ویروس ضد سرطان که براساس واکسن استاندارد طراحی شده، بدون ایجاد بیماری‌ قابلیت حذف اختصاصی سلول های سرطانی را دارد.
🔹 این محصول بزودی در بیماران جهت کمک به کنترل سرطان پانکراس ارزیابی می‌شود./ کاخ رسانه