ویروس های تلقیح بشده به تومور مغزی 3 بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما باعث تغییرات شرایط تومور مغزی شده و در کمتر از 12 ماه تومور بطور کامل کنترل شده است.

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is OV-8-27-g0002.jpg

در مطالعه ای که در بیمارستان ماساچوست آمریکا صورت گرفته، ویروس های تلقیح بشده به تومور مغزی 3 بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما باعث تغییرات شرایط تومور مغزی شده و در کمتر از 12 ماه تومور بطور کامل کنترل شده است.

همانطور که در تصویر مشخص شده پس از تلقیح ویروس ضد سرطان، تجمع سلولهای ایمنی در محل تومور باعث از بین رفتن سلولهای سرطانی شده است.