ویروس ضد سرطان واکسوژن

 ویروس بهینه شده سرخک یکی از گزینه های درمانی بسیار خوب برای مقابله با سلول های سرطانی است.

دهها مطالعه بالینی در آمریکا در خصوص درمان سرطان های مختلف توسط ویروس  بهینه شده سرخک در حال انجام است.

ویژگی ضد سرطانی سویه بهینه شده سرخک، در برابر انواع مختلف سرطان در محیط های آزمایشگاهی و در مدلهای زنوگرافت در حیوان مدل به اثبات رسیده است.

  ویروس بهینه شده سرخک در فعال کردن پاسخ سیستم ایمنی بسیار موثر است و این امر نقش حیاتی در اثر بخشی فوق العاده این ویروس در زمینه کنترل سرطان دارد.

ویروس بهینه شده سرخک می تواند در سلول های سرطانی انسان تکثیر شود و بدون ایجاد بیماری، سلول های سرطانی را از بین ببرد.

هم اکنون ویروس سرخک بهینه شده ضد سرطان در ایران در مرحله بررسی در بیماران دارای سرطان مثانه، تخمدان و پانکراس می باشد.

۱. درمان بوسیله ویروس ضد سرطان سرخک تنها برای بیمارانی تجویز می شود که پاسخ مناسبی به درمان های استاندارد مانند جراحی، شیمی درمانی و … نداشته اند.

۲. این درمان در کنار درمان های اصلی بیماران تجویز می شود و بیمار به هیچ عنوان از درمانی اصلی و استاندارد محروم نمی گردد.

۳. در بررسی های صورت گرفته در مطالعات آزمایشگاهی و بالینی، این درمان هیچگونه عورارض جانبی در بیماران ایجاد نمی نماید.