ویروس درمانی سرطان پانکراس

در بیمارستان ناگویا ژاپن تزریق مستقیم ويروس بهینه شده داخل تومور پانکراس سبب افزايش طول عمر بيماران گرديد.

نتايج این مطالعه بالینی برروی ۹ بيمار سرطان پانکراس
۳ بیمار پاسخ نسبی به درمان
۴ بیمار تثبیت بیماری
۲ بیمار عدم پاسخ به درمان گزارش شده است.

با ما تماس بگیرید.

Vaxogen.ir