ویروس درمانی سرطان تخمدان

شرکت TILT کشور فنلاند نتایج گزارش مرحله اول ویروس درمانی سرطان تخمدان پیشرفته را اعلام کرد.

۱۴ نفر بیمار که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند که ویروس درمانی در کنترل بیماری ۶۴ درصد آنها موثر واقع شده است.

Vaxogen.ir