موفقیت در کنترل خونریزی شدید مثانه دارای تومور منتشر، بوسیله ويروس بهینه شده ضد سرطان

 

بیمار ۸۰ ساله، طی یک سال گذشته جراحی مثانه، شیمی درمانی و رادیوتراپی را دریافت نموده و مجددا با عود بيماری دچار خونریزی شدید مثانه گردید.

با توجه به شرایط بیمار، امکان جراحی و شیمی درمانی وجود نداشت و گزینه درمان بوسیله ويروس ضد سرطان به بیمار پیشنهاد گردید‌.

طی ۴ جلسه تلقیح ويروس ضد سرطان به داخل مثانه، بدون هیچگونه عوارضی، خونریزی مثانه بطور قابل توجهی کنترل گرديد.

در مطالعات گذشته، بی خطری ويروس ضد سرطان به اثبات رسیده است و این مطالعه کارایی این نوع درمان در موارد اضطرار را تایید می نماید.

Vaxogen.ir