مقاله مروری درمان سرطان ریه پیشرفته با ویروس ضد سرطان

سرطان ریه به دلیل مقاومت در برابر درمان، از میزان مرگ و میر بالایی در سراسر جهان برخوردار است. بنابراین گزینه های درمانی جدیدی برای بهبود نتایج درمان سرطان ریه مورد نیاز است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی ویروس های انکولیتیک (OVs) به عنوان یک نوع جدید درمان سرطان انجام شد. در این مطالعه، 158 مقاله از PubMed و Scopus از سال 1994 تا 2022 در مورد اثربخشی OVs در درمان سرطان ریه بررسی شد. خواص انکولیتیک هشت دسته از OVs و تعامل آنها با گزینه های درمانی مورد بررسی قرار گرفت. OV ها را می توان به عنوان یک گزینه ایمونوتراپی امیدوارکننده به کار برد، زیرا به طور انتخابی در انواع مختلف سلول های سرطانی تکثیر می شوند، باعث لیز سلول های تومور می شوند و پاسخ های ایمنی کارآمد را تحریک می کنند.

برای مطالعه کامل این مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید.

Oncolytic viruses in lung cancer treatment: a review article