مقاله بررسی درمان سرطان ریه‌ توسط ویروس ضد سرطان

 استراتژی استفاده از مزیت ویروس برای غلبه بر سلول های سرطانی، ویروس درمانی Oncolytic نامیده می شود. هنگامی که ایمونوتراپی که توسط مهارکننده‌های ایمون بازرسی ارائه می‌شود، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عملکرد بالینی سرطان ریه ایجاد کرد، القای ایمنی ضد توموری از سلول‌های ایمنی به تدریج به یک استراتژی سریع در حال توسعه و امیدوارکننده برای درمان سرطان تبدیل می‌شود. ویروس درمانی انکولیتیک مبتنی بر مکانیسم های مشابهی است که به طور انتخابی سلول های تومور را می کشد و ایمنی ضد تومور سیستمیک را القا می کند، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک درمان استاندارد برای سرطان ریه راه زیادی در پیش دارد. این مقاله مروری جامع استراتژی استفاده از مزیت ویروس برای غلبه بر سلول های سرطانی، ویروس درمانی Oncolytic نامیده می شود. هنگامی که ایمونوتراپی که توسط مهارکننده‌های ایمون بازرسی ارائه می‌شود، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در عملکرد بالینی سرطان ریه ایجاد کرد، القای ایمنی ضد توموری از سلول‌های ایمنی به تدریج به یک استراتژی سریع در حال توسعه و امیدوارکننده برای درمان سرطان تبدیل می‌شود. ویروس درمانی انکولیتیک مبتنی بر مکانیسم های مشابهی است که به طور انتخابی سلول های تومور را می کشد و ایمنی ضد تومور سیستمیک را القا می کند، اما هنوز تا تبدیل شدن به یک درمان استاندارد برای سرطان ریه راه زیادی در پیش دارد. این مقاله مروری جامع از آخرین پیشرفت‌های ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه، از جمله مکانیسم خاص درمان ویروس انکولیتیک و انواع اصلی ویروس‌های انکولیتیک، و ترکیبی از ویروس درمانی انکولیتیک و درمان‌های استاندارد موجود را ارائه می‌کند. هدف آن ارائه بینش و ایده های جدید در مورد ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه است. از آخرین پیشرفت‌های ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه، از جمله مکانیسم خاص درمان ویروس انکولیتیک و انواع اصلی ویروس‌های انکولیتیک، و ترکیبی از ویروس درمانی انکولیتیک و درمان‌های استاندارد موجود را ارائه می‌کند. هدف آن ارائه بینش و ایده های جدید در مورد ویروس درمانی انکولیتیک برای سرطان ریه است.

متن کامل مقاله را در لینک ذیل دریافت نمایید.

Lung cancer and oncolytic virotherapy، enemy’s enemy