فاژدرمانی

برای اولین بار در کانادا عفونت مفصل استافیلوکوک مقاوم به آنتی‌بیوتیک توسط فاژهای اختصاصی درمان شد.
دکتر مریسا آزاد متخصص بیمارستان اوتاوا گفت: که پرونده او پیچیده بود، زیرا عفونت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بود و بیمار به تنها آنتی‌بیوتیکی که کار می کرد سمیت شدیدی داشت و پزشکان تصمیم به قطع پای او داشتند.

با ما تماس بگیرید.

Vaxogen.ir