عفونت ریه

مقاومت میکروبی یا مقاومت دارویی عبارت است از کاهش اثر یک دارو در درمان یک بیماری یا کاهش اثر آن در بهبود نشانه های بالینی حاصل از آن. مقاومت میکروبی به طور طبیعی رخ می­دهد اما سوء استفاده از آنتی بیوتیک ها در انسان و دام روند مقاومت میکروبی را به طور قابل توجهی تسریع می کند. در واقع مقاومت میکروبی به معنای مقاومت یک ریززیستمند به یک یا چند داروی ضدمیکروبی است که پیش از آن به این داروها حساس بوده است. مقاومت میکروبی در مورد انواع گوناگون پاتوژن­ها اتفاق می افتد و ممکن است حیات هر فردی، در هر سن و در هر کشور را تهدید نماید. استفاده از روش های نوین و جایگزینی آنها با آنتی بیوتک های معمول می تواند کمک بسیار مهمی در مقابله با عفونتهای پایدار در بیماران باشد.

عفونتهای بیمارستانی علاوه بر مرگ و میر باعـث ناتوانی، افزایش طول مدت بستری، تحمیل و افزایش هزینه هـای بیمارسـتانی و بـروز مشـکلات بهداشـتی میباشند. پنومونی بیمارستانی دومین عامـل مهم مرگ و میر درعفونتهای اکتسابی بیمارسـتانی اســـت و پنومـــونی وابســـته بـــه ونتیلاتـــور یا همـان Ventilator- Associated Pneumonia) VAP) ازعلل شایع و مهم مرگ و میر در ایـن رابطـه میباشد. در بخش مراقبت های ویژه، تـا 28 درصـد افرادی که تحت تهویـه مکانیکـال قـرار مـی گیرنـد، دچارVAP شده که میزان مرگ و میـر در بـین ایـن افراد بین 20 تا 75 درصد گزارش شده است.

عفونت ریه

باکتری سودومناس و اسینتوباکتر قادر است به مدت طـولانی روی پوسـت انسان، تجهیزات و مواد بی جان موجود در بخشهای مختلـف بیمارستان، به ویژه بخش های سوختگی و مراقبـت هـا ی ویـژه زنده بماند، که این مـساله زمینـه یا انتـشار بیـشتر ایـن ارگانیسم و ایجاد عفونـت در بیمـاران بـستری در ایـن قبیـل بخــش ها را فــراهم مــی آورد. از ریسک فاکتورهای متعدد مستعد کننده عفونت با این باکتری می توان به بستری طولانی مدت در بیمارستان، نقص ایمنی، اعمال جراحی، تماس طولانی با بیماران کلونیزه شده، سوختگی، کهولت سن، مصرف عوامل آنتی باکتریال وسیع الطیف و وجود وسایل تهاجمی مثل کاتتر اشاره کرد.

درمان عفونت های ناشی از این باکتری به طور معمول شامل استفاده از بتالاکتام ها و فلوروکینولون ها می باشد که در سالهای گذشته افزایش استفاده از این آنتی بیوتیک ها منجر به ظهور سویه های مقاوم شده است. مقاومــت بــالای باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلـف و شـیوع سویه های مقاوم به چند دارو، به ویژه در بیمـاران بـا سرکوب ایمنی، کنترل و درمان بیمـاری را بـا مـشکل مواجـه میسازد. عفونت ناشی از این میکروارگانیسم ها تأثیر نامطلوبی بر روی نتایج کلینیکی و هزینه های درمانی خواهد داشت. که در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیـا اسـینتوباکتر و سودومناس به عنوان یکی از باکتری های عفونـت زای بیمارسـتانی، مشکلات درمانی زیادی را در بیمـاران بـستری در بیمارسـتان به وجود می آورده است.

به همین منظور برای رفع مشکل مربوط به مقاومت باکتریایی به نظر می رسد ابزارهای کارآمد و حرفه ای نیاز است که علاوه بر اینکه مقاومت به آنتی بیوتیک ها را کاهش دهند، بلکه بتوانند باعث کاهش میزان عفونت نیز گردند. استفاده از باکتریوفاژها به عنوان هدف های جدید برای محدود ساختن رشد باکتری های عامل  بیماریهای عفونی می تواند چشم اندازهای جدیدی را در توسعه داروهای جدید برای کاهش میزان عفونتهای باکتریایی فراهم نماید.

فاژها به علت خاصیتهای فراوانی که در تخریب انواع مختلف باکتریها دارند، می توانند به عنوان هدف های درمانی جدید در ساخت و توسعه داروهای جدید در درمان عفونت های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از فاژها در برنامه های درمانی بایستی با درنظر گرفتن سویه باکتریایی و همچنین نوع بیماری که فاژها توانایی محدود کردن عامل بیماری مورد نظر را دارد بایستی در نظر گرفته شود. هر چند که در مطالعات مختلف استفاده از فاژها به عنوان داروهای جدید در محدودکردن رشد باکتریهای عفونی از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است اما به نظر می رسد در این زمینه بایستی تحقیقات بیشتری صورت گیرد و تکنیک‌های توسعه یافته تری برای ارزیابی و طراحی فاژهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

عفونت ریه
برای مشاهده جزئیات درمان بوسیله فاژهای اختصاصی به کانال ما در پیام رسان بله و ایتا مراجعه نمایید.

گروه واکسوژن برنامه جامعی برای مقابله با عفونت ریه سودومناس و اسینتوباکتر مقاوم به آنتی بیوتیک دارد و از  همه متخصصان حوزه بالینی بخصوص متخصصان ریه و عفونی جهت همکاری علمی و عملی  دعوت می نماید.

 

با ما تماس بگیرید.
021-88170179
0990890956
info@vaxogen.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *