سرطان خون

بدخیمی هاي خونی زیر گروه متفاوتی از سرطانها هستند که حدود 10 درصد از موارد جدید سرطانها را در سال 2019 در ایالات متحده به خود اختصاص داده اند.

اگرچه در میزان بقاي کلی آنها پیشرفتهاي زیادي حاصل شده است اما همچنان حدود 9 درصد از مرگ و میر ناشی از بدخیمیها در نتیجه بدخیمیهاي خونی می باشد. لوسمیهاي میلوئیدي و لنفوئیدي که به صورت حاد و مزمن رخ میدهند و لنفومهاي هوچکین و غیر هوچکینی از جمله زیرگروههاي مختلف بدخیمی هاي خونی هستند.

با توجه به آن که روشهاي رایج درمان بدخیمی هاي خونی در برخی از موارد با شکست همراه بودند، پیوند سلولهاي بنیادي خونساز به عنوان یک راهکار درمانی نوین ظهور کرد.

ویروس درمانی با ویروسهاي انکولیتیک یکی از راهکارهاي موفق غلبه بر محدودیتهاي موجود در درمانهاي رایج سرطان است، زیرا ویروسهاي انکولیتیک میتوانند با عملکرد متفاوت خود نسبت به سایر روشهاي درمانی در مدیریت بسیاري از سرطانهاي مقاوم به درمان مثمر ثمر باشند. از طرف دیگر استفاده همزمان این روش با سایر روشهاي مرسوم اثرات سوئی را به همراه ندارد و ایمن بودن آن به اثبات رسیده است.

به طورکلی طی درمان با ویروسهاي انکولیتیک علیه سرطانهاي خونی، از مکانیسم لیز مستقیم سلول و علیه سرطانهاي توپر، از مکانیسم لیز تومور و القاي پاسخهاي ایمنی علیه تومور استفاده می کنند.

ویروسهاي انکولیتیک به عنوان راهکاري نوید بخش نه تنها در پاکسازي سلولهاي سرطانی موجود در پیوند اتولوگ(که القاکننده عود بیماري میباشند) نقش دارند، بلکه با پاکسازي لنفوسیتهاي T موجود در پیوند آلوژن از بروز بیماري پیوند علیه میزبان نیز جلوگیري میکنند.

     

در یک  مطالعه که در بیمارستان مایوکلینیک آمریکا در شهر روچستر آمریکا در سال 2014 انجام شده یک بیمار دچار میولومای پیشرفته با استفاده از تزریق ویروس سرخک بهینه شده سویه واکسن بطور کامل از سرطان بهبود یافت.

از زمان انجام این مطالعه تا کنون بیمار درمان شده بوسیله  ویروس درمانی دچار برگشت سرطان نشده است.

جزئیات این مطالعه را می توانید در لینک ذیل مشاهده کنید. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225126/