بوسيله تلقیح ويروس بهینه شده ضد سرطان به محوطه شکمی بیماران، موفق به کنترل آسیت ناشی از سرطان شده اند.

درمان آب آوردگی شکم (آسیت) ناشی از متاستاز سرطان یکی از چالش‌های درمان سرطان است.
محققان چینی بوسيله تلقیح ويروس بهینه شده ضد سرطان به محوطه شکمی بیماران، موفق به کنترل آسیت ناشی از سرطان شده اند.

Ascites - Wikipedia
در این مطالعه که برروی ۴۰ بیمار دارای سرطان پیشرفته انجام گرفته، ۴۰ درصد از بیماران به درمان با ویروس پاسخ داده و آسیت در ۷۵ درصد بیماران کنترل شده است.

 

Vaxogen.ir